اپ نظارت والدین بر سرویس مدارس راه اندازی شد


اپ نظارت والدین بر سرویس مدارس

ضامنی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و سامانه سپند گفت: همه برنامه‌های سرویس مدارس در این سامانه ثبت و ضبط می‌شوند و خودروهای خودرویی که باید کاملاً لازم باشند و از آن‌ها استفاده کنند.

او درباره ایجاد اپ نظارت والدین برای رفت و آمد فرزندانشان با سرویس خبر داد و ادامه داد: والدین از طریق این نظارتی می‌توان آمد و فرزند دانش‌آموز خود را رای‌آورد و به امتیازدهندگان داد.

برچسب‌ها هم برای مدیران سرویس‌های مدارس طراحی می‌شوند و پلیس می‌توانند از طریق این برچسب‌ها آنها را رصد و امنیت سفر از این طریق افزایش دهند.