اعلام تغییرات جدید در کنکور ۱۴۰۲گزارش کردن صدای ایرانکنکور ۱۴۰۲ در نیمه اول تیرماه و در نیمه دوم آذرماه برگزار می شود. ثبت نام مجدد انجام می شود اما پذیرش یک بار انجام می شود.

نمره سوابق تحصیلی با بالاترین نمره دریافت می شود. اگر داوطلبی در دو آزمون شرکت کند دو نمره قبولی و در صورت شرکت در یک آزمون یک نمره قبولی خواهد داشت اما تنها یک نمره آزمون به انتخاب داوطلب محاسبه می شود.

نمره کنکور به اضافه سوابق تحصیلی یک نمره کل می کند و به داوطلبان می گوییم گروه خود را انتخاب کنند و آنها بر اساس گروه آزمایشی انتخاب رشته می کنند.

زیرگروه ها در آزمون ۱۴۰۲ حذف شده اند

دروس عمومی از قانون جدید کنکور حذف شدند. در واقع این رشته ها از آزمون سراسری حذف شده و به آزمون های سوابق تحصیلی منتقل شده اند.