اعطای وام فوری دولت برای بانوان


اختصاص اعتبار برای توسعه کسب و کار

وی اعلام کرد: از این رو اختصاص اعتبار برای توسعه کسب و کارهای کوچک در حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی ضروری است و باعث افزایش سطح معیشت جوامع محلی وروستائیان، صیانت از محیط زیست کشور نیز خواهد شد.

به این منظور، صندوق ملی محیط زیست محیط زیست محیط زیست محیطی را در زمینه اجرای پروژه‌های محیط زیستی در قالب اعطای تسهیلات کم بهره‌برداری می‌کند.