استفاده از الفاظ تهدید آمیز علیه ایران نتیجه ای نخواهد داشتگزارش کردن صدای ایراندر توییت حسین امیرعبداللهیان آمده است:

کاخ سفید باید یادآوری شود که از استفاده از زبان تهدید آمیز علیه ایران و ایرانیان نتیجه ای نخواهد گرفت.

فرافکنی کاخ سفید مسئولیت و پاسخگویی آنها را برای ارتکاب جنایات تروریستی متعدد علیه جان هزاران نفر در ایران و منطقه از بین نمی برد.