استرابیر به چه معناست؟


گزارش کردن صدای ایرانرقص برهنه به کسی گفته می شود که وظیفه اش اجرای رقص برهنه در مکان های تفریحی عمومی بزرگسالان، مانند باشگاه استریپ است. گاهی اوقات ممکن است یک استریپر برای اجرای مراسم عروسی یا مراسم خصوصی دیگر استخدام شود.

در اشکال مدرن آمریکایی شده برهنگی، تماس استریپر با مشتریان کاهش یافته و سرعت استریپینگ افزایش یافته است. البته ممکن است برهنگی کامل امکان پذیر نباشد، اما اگر منع قانونی نداشته باشد، برهنگی کامل رایج است. با اضافه شدن میله برلسک به رقص استریپ، میل به انجام حرکات آکروباتیک افزایش یافته و نمایش بدون تعارف در مقایسه با سبک برلسک افزایش یافته است.

پ/