اداره نگهداری سگ، باید مجوز صادر شود/ سند منعحتی مشوق آنها نیز باید باشد


وصول طرح صیانت از عامه در برابر حقوق خطرناک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد در این طرح تقاضای نگهداری سگ، علاوه بر این برای دریافت مجوز، باید هزینه‌های نگهداری و مسئولیت آن را بپذیرند و در صورت توله‌های آن، قانون می‌شوند.

نوشته ادعاان نگهداری سگ، باید مجوز صادر شود/ سند منعحتی مشوق آنها بود اولین بار در پایگاه خبری نیز مشاهده شد. پدیدار شد.