آمریکا جواب ایران را دادگزارش کردن صدای ایرانسخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت پاسخ دولت آمریکا به اظهارات ایران برای حل مسائل باقی مانده در مذاکرات لغو تحریم ها از طریق هماهنگ کننده اروپایی خبر داد.

کنعانی افزود: بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده است و ایران پس از تکمیل بررسی ها نظرات خود را به هماهنگ کننده اعلام خواهد کرد.